The First Tamil Search Engine in the World
 Font problem?
Please insert/type your phrase in plain English(ex:-ammaa)
   
தமிழ் :
English :
Preferences More Help

You can also click on the characters below for input.

க்

கா

கி

கீ

கு

கூ

கெ

கே

கை

கொ

கோ

கௌ

ங்

ஙா

ஙி

ஙீ

ஙு

ஙூ

ஙெ

ஙே

ஙை

ஙொ

ஙோ

ஙௌ

ச்

சா

q

a

aa/A

i

ii/I

u

uu/U

e

ee/E

ai

o

O

au

k

ka

kaa

ki

kii

ku

kuu

ke

kee

kai

ko

koo

kau

ng

nga

ngaa

ngi

ngii

ngu

nguu

nge

ngee

ngai

ngo

ngoo

ngau

ch

cha

chaa

சி

சீ

சு

சூ

செ

சே

சை

சொ

சோ

சௌ

ஞ்

ஞா

ஞி

ஞீ

ஞு

ஞூ

ஞெ

ஞே

ஞை

ஞொ

ஞோ

ஞௌ

ட்

டா

டி

டீ

டு

டூ

டெ

டே

டை

டொ

டோ

டௌ

ண்

ணா

ணி

ணீ

ணு

chi

chii

chu

chuu

che

chee

chai

cho

choo

chau

nj

nja

njaa

nji

njii

nju

njuu

nje

njee

njai

njo

njoo

njau

t

ta

taa

ti

tii

tu

tuu

te

tee

tai

to

too

tau

N

Na

Naa

Ni

Nii

Nu

ணூ

ணெ

ணே

ணை

ணொ

ணோ

ணௌ

த்

தா

தி

தீ

து

தூ

தெ

தே

தை

தொ

தோ

தௌ

ந்

நா

நி

நீ

நு

நூ

நெ

நே

நை

நொ

நோ

நௌ

ப்

பா

பி

பீ

பு

பூ

பெ

பே

Nuu

Ne

Nee

Nai

No

Noo

Nau

th

tha

thaa

thi

thii

thu

thuu

the

thee

thai

tho

thoo

thau

nth

-na

-naa

-ni

-nii

-nu

-nuu

-ne

-nee

-nai

-no

-noo

-nau

p

pa

paa

pi

pii

pu

puu

pe

pee

பை

பொ

போ

பௌ

ம்

மா

மி

மீ

மு

மூ

மெ

மே

மை

மொ

மோ

மௌ

ய்

யா

யி

யீ

யு

யூ

யெ

யே

யை

யொ

யோ

யௌ

ர்

ரா

ரி

ரீ

ரு

ரூ

ரெ

ரே

ரை

ரொ

ரோ

pai

po

poo

pau

m

ma

maa

mi

mii

mu

muu

me

mee

mai

mo

moo

mau

y

ya

yaa

yi

yii

yu

yuu

ye

yee

yai

yo

yoo

yau

r

ra

raa

ri

rii

ru

ruu

re

ree

rai

ro

roo

ரௌ

ல்

லா

லி

லீ

லு

லூ

லெ

லே

லை

லொ

லோ

லௌ

வ்

வா

வி

வீ

வு

வூ

வெ

வே

வை

வொ

வோ

வௌ

ள்

ளா

ளி

ளீ

ளு

ளூ

ளெ

ளே

ளை

ளொ

ளோ

ளௌ

ழ்

ழா

rau

l

laa

li

lii

lu

luu

le

lee

lai

lo

loo

lau

v

va

vaa

vi

vii

vu

vuu

ve

vee

vai

vo

voo

vau

L

La

Laa

Li

Lii

Lu

Luu

Le

Lee

Lai

ngo

Loo

Lau

zh

zha

zhaa

ழி

ழீ

ழு

ழூ

ழெ

ழே

ழை

ழொ

ழோ

ழௌ

ற்

றா

றி

றீ

று

றூ

றெ

றே

றை

றொ

றோ

றௌ

ன்

னா

னி

னீ

னு

னூ

னெ

னே

னை

னொ

னோ

னௌ

zhi

zhii

zhu

zhuu

zhe

zhee

zhai

zho

zhoo

zhau

R

Ra

Raa

Ri

Rii

Ru

Ruu

Re

Ree

Rai

Ro

Roo

Rau

n

na

naa

ni

nii

nu

nuu

ne

nee

nai

no

noo

nau

sha

-sa

ja

-ha

 

Untitled Document

Home | About Minnal | Feedback | AddSite
2009 Minnal - Tamil Search Engine - Searching all tamil web pages
Tamil Sites
1.Thats Tamil 2.Sify 3.Web Ulagam 4.Samachar 5.Dinakaran 6.Dinamalar 7.Dinamani 8.BBC Tamil 9.Dhinathanthi 10.Aaramthinai 11.Vikatan 12.Kumudam 13.Kalki 14.Dhinaboomi 15.Thendral